Mammo

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งรับสมัครงาน

<โหลดประกาศรับสมัครงานด้านล่าง>


โทรสอบถามรายละเอียด หรือยื่นเอกสาร

  ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

SimaCORPORATE

      ทอม      

โทร095-652-8565              Email::bhumsitt@gmail.com                IDLine: @bhumsitt


     มานิต     

โทร081-768-7756 Email::simaxray@hotmail.com    IDLine: @Simahc


หลักฐานการสมัครงาน

ตำแหน่งประชาสัมพันธ์ เคานเตอร์ บัญชีและการเงินต้องมีบุคคลคำ้ประกันโดยโหลดและกรอกหนังสือคำ้ประกันมาแนบกับใบสมัครงาน

  1. ใบสมัครงาน
  2. หนังสือคำ้ประกัน(กรณีสมัครเคานเตอร์ บัญชี และการเงิน)
  3. รูปถ่าย1หรือ2นิ้ว จำนวน 2 รูป
  4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
  5. สำเนาเอกสารใบจบการศึกษา/ทรานสคริป /ประกาศนียบัตรหรือใบปริญญา
  6. ใบประกอบวิชาชีพ(ถ้ามี)
  7. บัตรประกันสังคม(ถ้ามี)
  8. อื่นๆ(ถ้ามี)

 

 

   รูปภาพเพิ่มเติม
ชื่อเอกสาร / แบบฟอร์ม
โหลดใบสมัครงาน
หนังสือค้ำประกันการทำงานโตโมกราฟ
หนังสือค้ำประกันการทำงานสีมาเฮลธ์แคร์
หนังสือค้ำประกันสีมาเอ็มอาร์ไอ
ประกาศรับพนักงาน