Mammo

กฎระเบียบและขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ

กฏระเบียบบริษัทและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ


1.การแต่งกายพนักงาน


เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นสัญญาลักษณ์ของทีมงาน บริษัทฯขอให้พนักงานทุกท่านโปรดแต่งกายตามแบบที่บริษัทฯกำหนดให้คือ ชุดทีมพนักงาน ติดบัตรพนักงาน สวมรองเท้าหุ้มข้อ กางเกงขายาว กระโปรง ให้สุภาพเรียบร้อย และในระหว่างการปฏิบัติหน้าทีี่ขอให้พนักงานทุกท่านให้ติดบัตรพนักงานทุกวันและตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน

  

พนักงานจะได้รับชุดพนักงานของบริษัทฯ(ถ้าพนักงานไม่ผ่านทดลองงานหรือปฏิบัติงานไม่ครบ 1ปี บริษัทฯจะหักเงินเดือนในเดือนสุดท้ายที่ลาออก/ไม่ผ่านงาน)


2.วันและเวลาในการปฏิบัติงาน


เวลาปฏิบัติงานปกติ เวรกลางคืนหรือเวรวันหยุด

เวลาปฏิบัติงาน และการลงบันทึกเวลาทำงาน


 1. เวลาปฎิบัติงานปกติ วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 8.30น – 17.00น ยกเว้นวันหยุดนักขัติฤกษ์
 2. เวลาปฏิบัติงานเวรกลางคืน N คือ  17.00น -8.30 น
 3. เวลาปฏิบัติงานวันหยุด H   คือ 8.30-17.00น
 4. เจ้าหน้าที่ทุกสาขาทุกคนต้องลงเวลาทำงานโดยแสกนลายนิ้วมือทุกๆครั้งที่ปฏิบัติงาน (เวลาเริ่มทำงาน และ เลิกทำงาน)  พนักงานที่ไม่แสกนลายนิ้วมือจะถือว่าไม่ไห้ความร่วมมือ เมื่อมีการพิจารณาปรับโบนัสหรือเงินเดือนจะถุกตัดสิทธิ์ไม่นำมาพิจารณา
 5. ให้ส่งบันทึกการลาให้ ฝ่ายบุคล คิดค่าตอบแทนทุกสิ้นเดือน สาขาที่ไม่ส่งบันทึกเวลาทำงาน บริษัทฯจะยังไม่คิดค่าตอบแทนให้จนกว่าจะส่งบันทึกเวลาทำงานมาให้ครบ การทุจริตเวลาปฏิบัติงานถือว่ามีความผิด จะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาโบนัสและเงินเดือน และอาจถูกดำเนินคดีตามกฏหมายแรงงาน

การลา ขั้นตอนการลา และสิทธิ์ในการลา


การลากิจ


 1. การลากิจ พนักงานที่มีสิทธิ์ลากิจจะต้องปฏิบัติงานครบ 1 ปีนับจากวันที่เริ่มทำงาน
 2. สามารถใช้สิทธิ์ในการลากิจได้ ปีละไม่เกิน  8 วัน
 3. การลากิจห้ามลาคล่อมวันหยุด(วันหยุดเสาร์อาทิตย์/วันนักขัตฤกษ์) กรณีลาคล่อมวันหยุด วันหยุดนั้นๆให้ถือเป็นวันลากิจ
 4. พนักงานผู้มีสิทธิ์ลากิจต้องยื่นใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยเขียนใบลาตามแบบฟอร์มของบริษัทฯและส่งให้หัวหน้าสาขาเซนต์อนุมัติ และส่งให้ฝ่ายบุคคล
 5. กรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องลากะทันหัน ให้โทรลากับหัวหน้าสาขา และได้รับการอนุมัติเท่านั้นจึงจะสามารถใช้สิทธิ์ลาหยุดได้ เมื่อมาปฏิบัติงานให้ทำการเขียนใบลาทันที ส่งให้หัวหน้าสาขาเซนต์ย้อนหลัง และจัดส่งให้ฝ่ายบุคคล
 6. พนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามข้อ 4 และข้อ 5 ให้ถือว่าขาดงาน และจะถูกพิจารณาหักเงิน ถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาปรับโบนัสและเงินเดือน หรือถูกพิจารณาให้พ้นสภาพพนักงานโดยไม่ได้รับการชดเชย

การลาพักร้อน


 1. การลาพักร้อน พนักงานที่มีสิทธิ์ลาพักร้อนจะต้องปฏิบัติงานครบ 1ปีนับจากวันที่เริ่มทำงานงาน
 2. สามารถใช้สิทธิ์ลาพักร้อนได้ ปีละไม่เกิน  8 วัน
 3. การลาพักร้อนห้ามดังนี้ 
 • ห้ามลาคล่อมวันหยุด(วันหยุดเสาร์อาทิตย์/วันนักขัตฤกษ์)
 • กรณีลาคล่อมวันหยุด วันหยุดนั้นๆให้ถือเป็นวันพักร้อนด้วย
 • ห้ามลาเกิน7วันต่อครั้ง
 • พนักงานผู้มีสิทธิ์ลาพักร้อน ต้องยื่นใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าสาขา และจัดส่งให้ฝ่ายบุคคลทันที
 • โดยเขียนใบลาตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ (ไม่มีข้อยกเว้น) ส่งให้หัวหน้าสาขาเซนต์อนุมัติ และจัดส่งให้ฝ่ายบุคคล
 • พนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามข้อ 4  ให้ถือว่าขาดงาน และจะถูกพิจารณาหักเงิน ถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาปรับโบนัสและเงินเดือน หรือถูกพิจารณาให้พ้นสภาพพนักงานโดยไม่ได้รับการชดเชย

การลาป่วย


 1. พนักงานที่ลาป่วยต้องโทรแจ้งหัวหน้าสาขาเพื่ออนุมัติ (ยกเว้นอาการโคม่าหรือไม่รู้สึกตัว)
 2. เมื่อมาปฏิบัติงานให้เขียนใบลาป่วยทันที ส่งให้หัวหน้าสาขาเซนต์อนุมัติ และส่งให้ฝ่ายบุคคล
 3. พนักงานที่ลาป่วยเกิน 2 วันต้องมีใบรับรองแพทย์มาประกอบใบลาป่วย
 4. พนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามข้อ 4  ให้ถือว่าขาดงาน และจะถูกพิจารณาหักเงิน ถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาปรับโบนัสและเงินเดือน หรือถูกพิจารณาให้พ้นสภาพพนักงานโดยไม่ได้รับการชดเชย

การลาคลอดบุตร


 1. พนักงานสามารถใช้สิทธิ์ลาคลอดตามกฎหมายแรงงาน
 2. การจ่ายค่าตอบแทนตามกฏหมายแรงงาน
 3. พนักงานสามารถลาเลี้ยงดูบุตรดดยไม่รับค่าตอบแทนได้ตามกฏหมาย

การลาบวช


 1. ให้ยื่นใบลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนและต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขา และส่งให้ฝ่ายบุคคลทันที
 2. การอนุมัติให้ลาบวชขึ้นกับการพิจารณาร่วมกันระหว่างหัวหน้าสาขาและฝ่ายบุคคล

การลาออก


 1. พนักงานที่ขอลาออกต้องยื่นใบลาออกแก่หัวหน้าสาขา และส่งให้ฝ่ายบุคคลพิจารณาจึงจะสามารถหยุดปฏิบัติงานได้
 2. สำหรับตำแหน่งเทคนิเชี่ยนและพนักงานบัญชี ต้องยื่นใบลาออกล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 90 วันทำการ นับจากวันที่ที่ขอยื่นใบลาออก
 3. ส่วนตำแหน่งอื่นให้ยื่นใบลาออก โดยยื่นใบลาออกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30วันนับจากวันที่ที่ขอยื่นใบลาออก
 4. บริษัทฯสงวนสิทธ์ในการฟ้องเรียกร้องความเสียหาย งดจ่ายค่าโอทีที่ค้างจ่าย กรณีที่พนักงานลาออกกะทันหัน ทำให้เกิดความเสียหายในการจัดเตรียมพนักงานมาทดแทน

บทลงโทษการขาดงาน


 1. จะถูกพิจารณาหักเงินวันละ 500บาทต่อวัน
 2. กรณีขาดงานเกิน 3วันโดยไม่มีเหตุผลอันควร บริษัทฯจะพิจารณาให้พ้นสภาพพนักงานทันที
 3. พนักงานที่ขาดงาน จะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาปรับโบนัสและเงินเดือน

สรุปการลากิจ/พักร้อน/ป่วย/อื่นๆ


 1. สาขาที่มีเจ้าหน้าลางานนั้น ต้องเขียนใบลา ส่งใบลาให้หัวหน้าสาขาเพื่อเซ็นต์อนุมัติ และส่งใบลามาที่ฝ่ายบุคคล
 2. สำหรับหัวหน้าสาขา ให้ส่งใบลามาที่ฝ่ายบุคคลโดยตรง
 3. การลาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัทอย่างเคร่งครัด 
 4. เฉพาะบัญชีสำนักงานใหญ่ที่ดูแลสาขา ให้นำใบลาส่งให้ฝ่ายบุคคลเพื่อให้มีการอนุมัติต่อไป
 5. ฟอร์มการลาให้เป็นแบบเดียวกันทุกสาขา
 6. สำหรับสำนักงานใหญ่ ให้ลากับคุณสุรพล และลงบันทึกการลา
 7.  เจ้าหน้าที่ทุกสาขาทุกคนต้องลงเวลาทำงานทุกครั้ง (เวลาเริ่มทำงาน และ เลิกทำงาน)
 8. ให้ส่งบันทึกการลาให้ ฝ่ายบุคล คิดค่าตอบแทนทุกสิ้นเดือน
 9. สาขาที่ไม่ส่งบันทึกเวลาทำงาน บริษัทฯจะยังไม่คิดค่าตอบแทนให้จนกว่าจะส่งบันทึกเวลาทำงานมาให้

3.การคิดค่าเวรกลางคืนหรือวันหยุด


การคิดค่าเวร


เวลาปฏิบัติงานของบริษัท


 1. เวรปฏิบัติงานตามปกติ หรือ D คือช่วงเวลา 8.30-17.00น
 2. เวรกลางคืนหรือ N คือช่วงเวลา 17.00-8.30น
 3. เวรวันหยุดหรือH คือช่วงเวลา 8.30-17.00น
 4. โอทีคิดเป็นชั่วโมงทำงานหรือ P
 5. การขึ้นเวรโอทีต้องทำบันทึกและขออนุมัติก่อนทุกครั้ง
 6. การอยู่เวรสองที่ ห้ามเป็นเจ้าหน้าที่คนเดียวกันขึ้นปฏิบัติงาน ถ้าขึ้นคนเดียวให้คิดค่าเวรให้เวรเดียวเท่านั้น
 7. การจ้างอยู่เวรต่อ เป็นหน้าที่ของเจ้าของเวรไปจ่ายให้ผู้ที่ขึ้นเวรแทนเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบ
 8. บางสาขาอาจปรับเปลี่ยนเวลาเพื่อให้เหมาะสมเช่น D หรือ H เวลา7.30-16.00น หรือ8.00-16.00น N เวลา 16.00-7.30 น หรือ 16.00-8.00น
 9. ค่าเวร P หรือPart time คิดโอทีแบบชั่วโมงการทำงาน มีเงื่อนไขตามตำแหน่งงาน
 10. การคิดค่าเวร N H P ค่าตอบแทนขึ้นกับปริมาณผู้ป่วยต่อเดือน
 11. การนับวันที่ขึ้นเวรให้นับตั้งวันที่ 1-31ของเดือนนั้นๆพนักงานที่ลา หรือเหตุผลใดก็แล้วแต่ให้รับผิดชอบในการจ้างเวรหรือจ่ายเงินค่าเวรกันเอง

4.การคิดค่าIntensive


การคิดค่าIntensive มีเงื่อนไขดังนี้

 1. ขึ้นกับจำนวนส่วนตรวจที่นำมาพิจารณา
 2. ให้นำมาคิดพร้อมกับเงินเดือนทุกสิ้นเดือน
 3. ให้นำยอดIntensiveของเดือนนี้ ไปจ่ายในเดือนถัดไป โดยคิดตั้งแต่วันที่ 1-31ของเดือนนั้นๆ

5.การคิดค่าเคสเวรกลางคืน


บริษัทคิดค่าเคสเวรกลางคืนสำหรับเทคนิเชี่ยนและผู้ช่วยเทคนิเชี่ยน(ที่อยู่เวรโอที)

 1. คิดเฉพาะ CTและMRI
 2. เวลาที่เริ่มคิดค่าเคส ให้เริ่มนับตั้งแต่เวลา  24.01 น – 07.00น
 3. ค่าเคสที่นำมาพิจารณาค่าตอบแทนจะมีเงื่อนไขขึ้นกับตำแหน่งและชนิดของเครื่องมือแพทย์ที่ปฏิบัติงาน
 4. พิจารณาจ่ายเฉพาะเทคนิเชี่ยนและผู้ช่วยเทคนิเชี่ยนหรือพนักงานอื่นๆที่ขึ้นเวรปฏิบัติงานเท่านั้น
 5. ให้นำมาคิดพร้อมกับเงินเดือนทุกสิ้นเดือน
 6.  ให้นำยอดค่าเคสของเดือนนี้ ไปจ่ายในเดือนถัดไป โดยคิดตั้งแต่วันที่ 1-31ของเดือนนั้นๆ
 7. ให้นับเวลาที่ลงทะเบียนในระบบโปรแกรม(ไม่ใช่นับเอาเวลาเข้าตรวจ)

ารทุจริตในการลงเวลาเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าเคส ถือว่ามีความผิด บริษัทจะดำเนินคดีในข้อหาปลอมแปลงและทุจริต ตลอดจนจะถูกงดการพิจารณาปรับโบนัสและขึ้นเงินเดือน หรือพิจารณาให้พ้นสภาพพนักงาน


6.การขึ้นเวรหรือลงเวร


ระเบียบการขึ้นเวรลงเวร

 • ให้พนักงานรับเวรก่อนอย่างน้อย 15นาทีเพื่อมีการส่งเวรในเรื่องการตรวจหรือเรื่องอื่นๆที่ต้องปฏิยัติงานต่อเนื่อง
 • พนักงานที่มารับเวรกรณีที่ยังมาไม่ถึงเนื่องด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ ให้พนักงานที่จะลงเวรต้องรอจนกว่าพนักงานขึ้นเวรจะเดินทางมาถึงเท่านั้น ห้ามลงเวรดดยไม่มีพนักงานมารับเวรโดยเด็ดขาด
 • ยกเลิกการพักเวร ให้พนักงานทุกท่านปฏิบัติงานตามตารางเวลาที่กำหนด
 • พนักงานที่มีความจำเป็นที่ต้องออกไปทำธุระข้างนอกสถานที่ทำงานในระหว่างขณะปฏิบัติหน้าที่ ให้ขออนุญาติหัวหน้าศูนย์ฯเท่านั้นและต้องได้รับการอนุญาติเท่านั้น จึงจะสามารถไปได้

 

 

 

 

 

ชื่อเอกสาร / แบบฟอร์ม
ประกาศการคิดค่าเคลหลัง24.00นถึง07.00น
ระเบียบการลาและลงบันทึกการปฏิบัติงาน
ประกาศการคิดค่าINTENSIVE
แบบฟอร์มใบลา
ประกาศการคิดค่าเวรโอทีพนักงาน
ประกาศเรื่องการพักเวร
CT &MRI Guidline for Simacorporate staff