Mammo

สมัครงาน คู่มือปฏิบัติงานและความเสี่ยง


มาตราการป้องกันCOVID 19

มาตราการป้องกันCOVID 19

มาตราการป้องกันและแนวทางในการปฏิบัติงาน

กฎระเบียบและขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ

กฎระเบียบและขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ

กฏระเบียบบริษัทและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.การแต่งกายพนักงาน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นสัญญาลักษณ์ของทีมงาน บริษัทฯขอให้พนักงานทุกท่านโปรดแต่งกายตามแบบที่บริษัทฯกำหนดให้คือ ชุดทีมพนักงาน ติดบัตรพนักงาน สวมรองเท้าหุ้มข้อ กางเกงขายาว กระโปรง ให้สุภาพเรียบร้อย และในระหว่างการปฏิบัติหน้าทีี่ขอให้พนักงานทุกท่านให้ติดบัตรพนักงานทุกวันและตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน    พนักงานจะได้รับชุดพนักงานของบริษัทฯ(ถ้าพนักงานไม่ผ่านทดลองงานหรือปฏิบัติงานไม่ครบ 1ปี บริษัทฯจะหักเงินเดือนในเดือนสุดท้ายที่ลาออก/ไม่ผ่านงาน) 2.วันและเวลาในการปฏิบัติงาน เวลาปฏิบัติงานปกติ เวรกลางคืนหรือเวรวันหยุด เวลาปฏิบัติงาน และการลงบันทึกเวลาทำงาน เวลาปฎิบัติงานปกติ วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 8.30น – 17.00น ยกเว้นวันหยุดนักขัติฤกษ์ เวลาปฏิบัติงานเวรกลางคืน N คือ  17.00น -8.30 น เวลาปฏิบัติงานวันหยุด H   คือ 8.30-17.00น เจ้าหน้าที่ทุกสาขาทุกคนต้องลงเวลาทำงานโดยแสกนลายนิ้วมือทุกๆครั้งที่ปฏิบัติงาน (เวลาเริ่มทำงาน และ เลิกทำงาน)  พนั

ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงในการให้บริการและการแพ้สารทึบแสง ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งจะมีผลต่อชีวิตทรัพย์สินและความรับผิดตามข้อกฏหมายในกรณีที่ปรัมาทและเลินเล่อ                  การให้บริการ                         กรณีทั่วๆไป                                    การให้ฟิล์มหรือผลการตรวจขาดไป ให้ฟิล์มหรือผลการตรวจผิดคน ต้องเช็คชื่อและนามสกุลในซองฟิล์ม บนฟิล์ม และบนใบผลการตรวจให้ตรงกันก่อนใส่ในซอง ฟิล์มและผลกาสรตรวจหายเมื่อผู้ป่วยรับซองฟิล์ม หรือไปส่งฟิล์มที่วอร์ด ต้องให้ผู้ป่วยหรือญาติหรือเจ้าหน้าวอร์ด เซ็นต์รับซองฟิล์มทุกครั้ง การเรียกชื่อผู้ป่วยผิดเข้าห้องตรวจต้องเรียกชื่อและนามสกุลทุกครั้งก่อนเข้าห้องตรวจ(อย่าใช้วิธีจำ) ถ้าตรวจและฉีดสารทึบแสงผิดคน ผู้ป่วยอาจฟ้องอาญาและเรียกค่าเสียหายได้ เรื่องผู้ป่วยแพ้สารทึบแสงและยานอนหลับก่อนฉีดทุกครั้งต้อง

คู่มือในการบำรุงรักษาเครื่องมือ

คู่มือในการบำรุงรักษาเครื่องมือ

คู่มือในการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งรับสมัครงาน <โหลดประกาศรับสมัครงานด้านล่าง> โทรสอบถามรายละเอียด หรือยื่นเอกสาร   ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   SimaCORPORATE       ทอม       โทร095-652-8565              Email::bhumsitt@gmail.com                IDLine: @bhumsitt      มานิต      โทร081-768-7756 Email::simaxray@hotmail.com    IDLine: @Simahc หลักฐานการสมัครงาน ตำแหน่งประชาสัมพันธ์ เคานเตอร์ บัญชีและการเงินต้องมีบุคคลคำ้ประกันโดยโหลดและกรอกหนังสือคำ้ประกันมาแนบกับใบสมัครงาน ใบสมัครงาน หนังสือคำ้ประกัน(กรณีสมัครเคานเตอร์ บัญชี และการเงิน) รูปถ่าย1หรือ2นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาเอกสารใบจบการศึกษา/ทรานสคริป /ประกาศนียบัตรหรือใบปริญญา ใบประกอบวิชาชีพ(ถ้ามี) บัตรประกันสังคม(ถ้ามี) อื่นๆ(ถ้ามี)