Mammo

สำนักงานใหญ่ ในเครือSimaCORPORATE

สำนักงานใหญ่


ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่บริษัทในเครือSimaCORPORATE


  • มานิต นฤมิตคุณา      ประธานกรรมการ
  • คำรบ คำเทียนทอง    กรรมการ
  • สุรพล ลุติภูมิ            กรรมการ

ทีมงานที่ปรึกษา Medical ConsultantTEAM


  • ​​นายแพทย์มาโนช  เครือวัลย์   
  • ดร. พุดกรอง         พิพัฒน์รัตนะ     
  • นางสาวจันทิมา      ลิจุติภูมิ
  • ทพญ.ณฌา           นฤมิตคุณา

   อาคารสำนักงานใหญ่    

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 274 หมูที่1 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044-001-895