Mammo

ประวัติบริษัทในเครือสีมาคอร์ปปอเรท

บริษัทในเครือSimaCORPORATE

    


    บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จำกัด       


เดิมบริษัท สุรนารีคอมพิวเตอร์โตโมกราฟฟี่ จำกัดและบริษัท สุรนารีเรดิโอแมมโมกราฟฟี่ จำกัด ได้เปิดดำเนินงานให้เช่าเครื่องมือแพทย์ หรือร่วมลงทุนให้บริการมานับตั้งแต่ปี 2540 โดยได้เปิดให้บริการสาขาแรกคือ สาขาศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลค่ายสุรนารี GE Model CTMax640 และต่อมาได้เปิดสาขาที่สองคือสาขาศูนย์ตรวจแมมโมแกรมโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ในปี 2545 กลุ่มผู้ถือหุ้นปุจจุบัน ได้เข้าทำการซื้อหุ้นในกิจการของบริษัททั้งหมดและได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จำกัด ตลอดจนได้ขยายงานเรื่อยมาในนามกลุ่มบริษัทสีมาเฮลธ์แคร์จวบจนถึงปัจจุบัน


     บริษัท โตโมกราฟ จำกัด        


ในปี 2542ผู้ถือหุ้นได้ก่อตั้งบริษัท สงขลาเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำกัดและได้เปิดศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สาขาแรกในนามบริษัท สงขลาเอกซเรยบ์คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้แก่ สาขาศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ห้าแยกเกาะยอ(เปิดให้บริการตรวจวินิจฉีัยด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องที่ใช้เป็นยี่ห้อ GE รุ่น CTMax640) ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท โตโมกราฟ จำกัด และได้ทำการเปิดสาขาต่อมาคือสาขา ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสงขลา ตลอดจนได้ขยายงานจวบจนปัจจุบัน


   บริษัท  สีมาเอ็มอาร์ไอ จำกัด    


ในปี 2550 กลุ่มผู้ถือหุ้นได้ร่วมก่อตั้งและร่วมลงทุนกับบริษัทในเครือประชาชื่นเอ็มอาร์ไอ เปิดสาขาให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเอ็มอาร์ไอ ในเขตภาคอีสานโดยได้ทำการเปิดให้บริการสาขาแรกคือ สาขาศูนย์ขอนแก่นเอ็มอาร์ไอ (MRI Seimens : Magnetom1.5T) และต่อมาได้ทำการขยายาสาขาที่สองคือสาขาศูนย์ราชสีมาเอ็มอาร์ไอ และสาขาที่สามคือศูนย์อุดรเอ็มอาร์ไอ ต่อมาทางกลุ่มได้ขายหุ้นในส่วนที่ได้ร่วมลงทุนกับกลุ่มประชาชื่นเอ็มอาร์ไอทั้งสามสาขาให้แก่กลุ่มประชาชื่นเอ็มอาร์ไอ และได้ทำการซื้อชื่อบริษัทในส่วนบริษัท ราชมาเอ็มอาร์ไอ โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สีมาเอ็มอาร์ไอ จำกัดโดยได้เปิดดำเนินสาขาแรกคือสาขาศูนย์เอ็มอาร์ไอโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอ็มอาร์ไอ Seimens Model Avanto 1.5T ตลอดจนได้ขยายงานเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน


     บริษัท สีมา-เมดิก จำกัด       

      

ในปี 2559 ได้ทำการจดก่อตั้งบริษัทในนามบริษัท สีมา-เมดิก จำกัด โดยได้ทำการขายอุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลหรือบริษัทต่างๆ และได้ขยายกิจการโดยได้เป็นตัวแทนขายเครื่องมือแพทย์แบรนด์PHILIPSตลอดจนได้ทำการขยายงาน โดยได้เพิ่มทีมตัวแทนขายประจำเขตครอบคุมในทุกๆภาคของประเทศ