Mammo

ศูนย์รักษาสลายนิ่วเคลื่อนที่

สลายนิ่ว Extracorporeal Shock Wace Lithotripsy (ESWL)

ศูนย์สลายนิ่วพร้อมให้บริการรักษานิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่ว ณ โรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน
      การสลายนิ่ว ในปัจจุบันนี้กรรมวิธีในการรักษาโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะในปัจจุบันได้พัฒนาไปมากมีวิธีการรักษาใหม่ๆหลายวิธี รวมทั้งการสลายนิ่วด้วยการสลายนิ่วเป็นกรรมวิธีการรักษาโรคนิ่วที่ไม่ต้องผ่าตัดและไม่ต้องดมยาสลบทำโดยการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง
ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะทำให้เกิดแรงกระแทกและก่อให้ก้อนนิ่วร้าวและแตกออกเป็นผงในที่สุดซึ่งแหล่งกำเนิดคลื่นเสียงนี้มีหลายชนิด
แล้วแต่บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแต่จะมีหลักการเดียวกัน โดยเครื่องกำเนิดคลื่นออกมาเป็นช่วงๆตามการควบคุมของแพทย์เมื่อผ่านออกมา
แล้วสามารถผ่านเนื้อของคนไข้โดยไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายต่อเมื่อกระทบกับก้อนนิ่วซึ่งจะมีความแข็งมากกว่าเนื้อของคนไข้มากจะเกิด
แรงกระแทกขึ้น ทำให้เกิดรอยปริบริเวณก้อนนิ่วแตกออกเป็นเม็ดเล็กๆและกลายเป็นผงนิ่วในที่สุดเมื่อนิ่วแตกออกเป็นผงแล้วจะถูกขับ
ออกมาโดยกลไกตามธรรมชาติ คือน้ำปัสสาวะจะชะก้อนนิ่วให้คนไข้ถ่ายปัสสาวะออกมาเอง
 

การสลายนิ่ว (ESWL) 


       เป็นการรักษาโรคนิ่วทางเดินปัสสาวะด้วยเครื่องมือที่สามารถสร้างและส่งคลื่นพลังงานช็อคเวฟจากนอกตัวผู้ป่วยเข้าไปยังเป้าหมาย
คือนิ่วในตัวผู้ป่วยให้นิ่วแตกสลายออกเป็นชิ้นเล็กพอที่จะผ่านออกมาได้เองตามกระแสปัสสาวะ shock wave เป็นคลื่นพลังงานรูปหนึ่ง
ที่มีความถี่ต่ำเกิดเป็นช่วงๆแต่มีแรงดันสูงการเกิดคลื่นในช่วงแรงดันบวกจะเกิดในช่วงสั้น ตามมาด้วยแรงดันลบในช่วงระยะเวลาที่นานกว่า
นิ่วแตกได้อย่างไร มีกลไกที่เกิดจากแรง 3 อย่างที่ทำให้นิ่วแตก ได้แก่ compression force, spalling force และ cavitation force พลังงานช็อคเวฟจากนอกตัวผู้ป่วยที่กำเนิดจากเครื่องสลายนิ่ว จะผ่านมาที่ตัวนิ่วด้านหน้าพลังงานนี้จะทำให้เกิดแรงอัดที่เรียกว่า compression force แรงนี้จะเริ่มทำให้นิ่วแตก นอกจากนี้เมื่อพลังงานนี้ผ่านตัวนิ่วจะเกิดแรงสะท้อนกลับบริเวณด้านหลังนิ่วตำแหน่งที่นิ่ว
สัมผัสกับปัสสาวะ ซึ่งเป็นของเหลวที่อยู่รอบๆ แรงชนิดนี้คือ spalling force แรงทั้งสองนี้จะช่วยกันอัดทำให้นิ่วเกิดรอยและการปริแตก
มากขึ้น นอกจากนี้ cavitation force ซึ่งเป็นผลมาจากการที่พลังงานผ่านของเหลวรอบนิ่วและของเหลวที่แทรกซึมผ่านรอยแตกของนิ่ว ทำให้เกิด bubbles และ bubbles เหล่านี้จะปลดปล่อยพลังงานในขณะที่มีการสลายตัว พลังงานที่ปลดปล่อยนี้ก่อให้เกิดแรงมหาศาล
ทั้งในและนอกตัวนิ่ว แรงเหล่านี้เป็นแรงอัดอีกส่วนที่ทำให้นิ่วเกิดรอย และการปริแตก
 

ข้อบ่งชี้ในการสลายนิ่ว


1.โดยทั่วไปนิ่วขนาด 4 มิลลิเมตรที่ไตและหลอดไต 
       จะมีโอกาสหลุดได้เองมากกว่าร้อยละ 90 ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องสลายนิ่ว แต่ในบางกรณี เช่น ผู้ป่วยที่มีไตเดียวหรือไตข้าง
ที่ดีและเป็นข้างที่ทำงานอยู่มีนิ่วผู้ที่ทำงานอาชีพที่มีความสำคัญ เช่นนักบินหรืออาชีพที่มีความเสี่ยงทำงานบนที่สูงถึงแม้นิ่วจะหลุดได้เอง
แต่ช่วงที่นิ่วกำลังจะถูกขับออกจากร่างกายผู้ป่วยจะปวดอย่างมากผู้ป่วยที่มีไตเดียวอาจเกิดภาวะไม่มีน้ำปัสสาวะดังนั้นผู้ที่มีข้อบ่งชี้เหล่านี้
แพทย์ควรพิจารณาสลายนิ่วแม้ว่านิ่วจะมีขนาดเล็กก็ตาม 

2.ขนาดของนิ่วต้องไม่โตเกินไป 
       ในปัจจุบันเครื่องสลายนิ่วที่ทันสมัยที่สุดยังไม่เหมาะที่จะสลายนิ่วขนาดใหญ่เกินกว่า 2.5 เซ็นติเมตรให้ได้ผลดีได้ เพราะการสลายนิ่ว
ขนาดใหญ่จะต้องใช้เวลานาน และอาจจะต้องทำหลายครั้ง ถึงแม้ว่าคลื่นเสียงที่ใช้ในการสลายนิ่วจะไม่ทำอันตรายต่อเนื้อไตก็ตาม แต่การ
สลายนานๆ หรือทำซ้ำๆหลายครั้งอาจจะเกิดอาการแทรกซ้อนได้ นอกจากนั้นการสลายนิ่วก้อนโตอาจจะไม่แตกเป็นผง อาจจะก่อให้เกิด
ปัญหาอุดตันต่อท่อไต มีอาการปวดหรือมีการอักเสบได้ ดังนั้นปัจจุบันจึงแนะนำการสลายนิ่วที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 เซ็นติเมตร

3.นิ่วประเภทที่เหมาะกับการรักษาโดยการสลายนิ่ว 
       นิ่วในไตที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 เซ็นติเมตร ยกเว้นตำแหน่งขั้วล่างของไต ซึ่งไม่ควรเกิน 1.5 เซ็นติเมตร นิ่วที่แตกยากคือ นิ่วซิสเทอีน และนิ่วแคลเซียมออกซาเลตโมโนฮัยเดรต ดังนั้นนิ่วทั้งสองประเภทนี้ แม้มีขนาดที่เหมาะสม ก็อาจจำเป็นต้องสลายซ้ำหรือสลายไม่สำเร็จ

4.นิ่วหลอดไตทุกตำแหน่งที่มีขนาดไม่เกิน 1 เซ็นติเมตร 
       เหมาะกับการสลายนิ่ว 

5.ตำแหน่งของนิ่ว 
       เราสามารถทำการสลายนิ่วได้ทั้งนิ่วในไต ท่อไต หรือในกระเพาะปัสสาวะ ตราบเท่าที่สามารถมองเห็นก้อนนิ่วในเครื่องสลายนิ่วได้ หากเป็นนิ่วที่ไม่ทึบรังสีไม่สามารถมองเห็นจากการเอกซ์เรย์ก็ควรใช้อัลตร้าซาวด์หานิ่วแทน

6.การทำงานของไตยังดี 
       กล่าวคือไตด้านนั้นยังทำงานอยู่ ผลิตปัสสาวะได้ เพราะโดยหลักการดังที่กล่าวในตอนต้นว่า ก้อนนิ่วที่แตก จะถูกขับออกมาเอง
โดยน้ำปัสสาวะ หากไตด้านนั้นเป็นนิ่วมานาน จนไตเสียไม่ทำงานแล้วก็จะไม่สามารถสลายนิ่วได้


กรณีที่ไม่เหมาะกับการสลายนิ่ว


     1.นิ่วชนิด staghorn calculi ที่มีปริมาตรมากกว่า 500 ลบ.มม.แม้ว่านิ่วประเภทนี้จะแตกง่ายแต่ โดยทั่วไปปริมาตรของนิ่วประเภทนี้
จะมาก ดังนั้นโอกาสที่นิ่วจะแตกแล้วหลุดลงมาอุดหลอดไตเป็น stone street สูง
     2.นิ่วกระเพาะปัสสาวะ เนื่องจากนิ่วอาจจะเคลื่อนหรือกระเด็นระหว่างการสลายทำให้โอกาสสำเร็จต่ำ
     3.จะต้องไม่มีการอุดตันของท่อไตที่อยู่ต่ำกว่าก้อนนิ่ว เพราะหากมีการอุดตันขวางการไหลของปัสสาวะ จะทำให้นิ่วที่แตกไหลออกมา
ไม่ได้ เช่นผู้ที่มีนิ่วในไต แต่มีนิ่วในท่อไตข้างเดียวกันจะต้องแก้ไขที่ท่อไตก่อนเป็นต้น
     4.ไม่มีการอักเสบอยู่ เพราะโดยทั่วไปเมื่อมีก้อนนิ่วจะมีการอักเสบร่วมด้วยได้ หากคนไข้มีไข้สูง ปวดไต ให้ยาแก้อักเสบไม่ได้ผลจะ
ต้องรักษาโดยการผ่าตัดไม่สามารถใช้การสลายนิ่วได้
     5.หากได้รับยาที่ทำให้เลือดไม่แข็งตัว เช่น ผู้ที่ได้รับยาแอสไพริน ควรหยุดยาก่อนอย่างน้อย 1สัปดาห์ มิฉะนั้นเลือดจะคั่งรอบๆไตได้
     6.เมื่อแพทย์ตรวจพบว่าท่านมีก้อนนิ่วในทางเดินปัสสาวะ จะต้องตรวจเพิ่มเติมต่อก่อนที่จะตัดสินใจทำการรักษา เช่นจะต้องตรวจดู
การทำงานของไตโดยการตรวจเลือดและตรวจเอกซ์เรย์ฉีดสารทึบรังสี และจะได้ตรวจสอบความผิดปกติอย่างอื่นด้วย ตรวจปัสสาวะหาก
มีอาการอักเสบหรือมีไข้ต้องรักษาก่อน หากผลเลือดผิดปกติที่น่าจะทำให้เลือดแข็งตัวช้าจะต้องตรวจสอบให้แน่นอนและรักษานอกจากนั้น
ควรได้รับการตรวจอื่นๆด้วยเช่นตรวจคลื่นหัวใจ ปอด ความดันโลหิตเพราะอาจเกิดปัญหาระหว่างการรักษาได้
     7.สตรีตั้งครรภ์ เพราะยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่แน่ชัดว่าจะปลอดภัยต่อทารกในครรภ์จึงยังไม่ได้มีข้อบ่งใช้ในสตรีตั้งครรภ์
     8.ผู้ที่มีเส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพองในท้องเพราะอาจจะแตกได้เมื่อกระทบกับคลื่น แพทย์จะเป็นผู้ตรวจสอบให้ว่ามีความผิดปกติหรือไม่
     9.ผู้ป่วยเด็กที่ไม่ให้ความร่วมมือ แต่อาจจะทำโดยการดมยาสลบก็ได้


วิธีการสลายนิ่ว


     1.การสลายนิ่วใช้เวลาครั้งละประมาณ 60 นาที ไม่ต้องดมยาสลบไม่มีบาดแผล 
     2.ส่วนใหญ่นิ่วจะถูกสลายหมดใน 1-2 ครั้ง 
     3.แพทย์จะนัดเอกซเรย์หลังจากการสลายนิ่วประมาณ 2-4 สัปดาห์ หลังการสลายนิ่วครั้งแรก ถ้านิ่วยังเหลือค้างอย่างมีนัยสำคัญ แพทย์จะทำการสลายนิ่วต่อ
4.หากหลังการสลายนิ่วครั้งแรกหรือครั้งที่ 2 นิ่วไม่เปลี่ยนแปลงหลังการสลายนิ่วจากการเอกซเรย์ แพทย์ควรให้พิจารณารักษาวิธีอื่นเช่น
การเจาะ หรือการส่องกล้อง 
     5.การสลายนิ่วทั้งหมดไม่ควรเกิน 3-4 ครั้งต่อนิ่วที่เกิดขึ้นนั้นๆ
     6.การสลายนิ่วทำได้ที่โรงพยาบาลของรัฐที่เป็นโรงเรียนแพทย์เกือบทุกแห่งทั่วประเทศ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั้งรัฐและเอกชน. อย่างไรก็ตามมีบริษัทเอกชนที่ให้บริการเครื่องสลายนิ่วเคลื่อนที่ซึ่งให้บริการ ร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งของรัฐ และเอกชนทั่วประเทศ
     7.ในกรณีโรงพยาบาลของรัฐค่าสลายนิ่วครั้งแรกประมาณ 20,000 บาท ครั้งต่อมาถ้านิ่วยังแตกไม่หมด ครั้งละ 5,000 บาท จนกว่า
นิ่วหมด ในกรณีโรงพยาบาลเอกชนค่าสลายนิ่วจะสูงกว่า อยู่ที่ประมาณ 30,000-50,000 บาทในครั้งแรก

 

ภาวะแทรกซ้อน

     1.ส่วนใหญ่มักจะปลอดภัย หลังการสลายนิ่วผู้ป่วยมักจะปัสสาวะมีเลือดปน แต่มักจะไม่มากและ หายไปใน 2-3 วัน. บางกรณีอาจเกิด
เลือดออกรอบไต การอักเสบติดเชื้อ ซึ่งพบน้อยโดยส่วนใหญ่ใช้การ รักษาแบบประคับประคองมักจะดีขึ้น
     2.นิ่วแตกหลังการสลายนิ่วแล้วหล่นมาอุดหลอดไตเป็นทางยาวตลอดลำของหลอดไต โดยมากมักเกิดจากการเลือกผู้ป่วยที่มีขนาด
นิ่วใหญ่เกินกว่าที่จะเหมาะสำหรับการสลายนิ่ว
     3.ปัญหาแทรกซ้อนที่อาจจะพบหลังการสลายนิ่ว พบได้น้อยและมักจะไม่รุนแรงนัก โดยทั่วไปหลังสลายนิ่วจะปัสสาวะแดงอยู่1-2 วัน อาจจะมีอาการปวดบ้าง หากก้อนนิ่วแตกเป็นชิ้นใหญ่แล้วเคลื่อนลงมา บางรายอาจจะอุดตันท่อไตทำให้ปวดและอักเสบ แต่สามารถรักษา
ได้โดยการส่องกล้องคล้องนิ่วหรือสลายนิ่วซ้ำ หากเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสมมารักษาด้วยการสลายนิ่วจะมีน้อยรายที่จะต้องทำผ่าตัดเอาก้อน
นิ่วออกหลังสลายนิ่วเพราะนิ่วไม่แตก

โอกาสการกลับเป็นซ้ำของนิ่ว 

     ไม่ได้ขึ้นกับวิธีการรักษา แต่เกิดจากการรักษานิ่วที่ไม่หมดคงเหลือค้าง ไม่ว่าจะเป็นการรักษาโดยวิธีใดก็ตามตลอดจนการที่ไม่ได้ดูแล
ป้องกันการเกิดนิ่วใหม่. โดยเฉลี่ยผู้ที่เป็นนิ่ว หลังการรักษาในช่วงระยะเวลา 5 ปี ครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยเหล่านี้มีโอกาสกลับเป็นซ้ำ ดังนั้น
ผู้ป่วยนิ่วควรจะได้รับการดูแลติดตาม ตามคำแนะนำของแพทย์ ยาที่ดีที่สุดในการป้องกันนิ่วขนานหนึ่งคือ การดื่มน้ำสะอาดปริมาณมากๆ เป็นประจำ

สาเหตุของนิ่ว

     เกิดจากปัจจัยหลายอย่างทั้งปัจจัยเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมเมตาบอลิซึมของร่างกายแต่ละคน ปัจจัยทางพันธุกรรมวิถีการดำเนินชีวิต
และอุปนิสัยการบริโภคอาหาร สารก่อนิ่วที่มีอยู่ในปัสสาวะตามปกติ ได้แก่ แคลเซียม ฟอสเฟต ออกซาเลต ยูเรตในภาวะที่มีปริมาณผิดปกติ
และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยสารเหล่านี้สามารถรวมตัวกัน จนกลายเป็นก้อนผลึกแข็ง และมีขนาดใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นนิ่วอุดตันที่บริเวณ
ต่างๆของทางเดินปัสสาวะ องค์ประกอบส่วนใหญ่ในก้อนนิ่วเป็นผลึกแร่ธาตุ เช่น แคลเซียมออกซาเลต แคลเซียมฟอสเฟต ยูเรต แมกนีเซียม แอมโมเนียมฟอสเฟต เป็นต้น นิ่วที่พบมากที่สุดในประเทศไทย คือ นิ่วแคลเซียมฟอสเฟตประมาณร้อยละ 80 รองลงมาคือ นิ่ว
กรดยูริกพบประมาณร้อยละ 10-20 สารที่ป้องกันการก่อผลึกในปัสสาวะ เรียกว่า สารยับยั้งนิ่ว ที่สำคัญได้แก่ ซิเทรต โพแทสเซียม และ
แมกนีเซียม ปัจจัยเสี่ยงที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคนิ่วไตไทย คือ การมีสารยับยั้งนิ่วในปัสสาวะต่ำ ได้แก่ ภาวะซิเทรตในปัสสาวะต่ำ พบ
ประมาณร้อยละ 70-90 และภาวะโพแทสเซียมในปัสสาวะต่ำพบประมาณร้อยละ 40-60 ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคนิ่วอาจแบ่งได้เป็นปัจจัยภายใน
เช่น กายวิภาคของไต พันธุกรรม เชื้อชาติ และปัจจัยภายนอก เช่น ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ อากาศ และฤดูกาล ปริมาณน้ำที่ดื่ม พฤติกรรม
การกิน อาชีพ ยาบางชนิด

กลไกการเกิดนิ่ว

      สาเหตุของการเกิดนิ่วไต คือ การมีสารก่อนิ่วในปัสสาวะสูงกว่าระดับสารยับยั้งนิ่ว ร่วมกับปัจจัยเสริมคือ ปริมาตรของปัสสาวะน้อย ส่งผลให้เกิดภาวะอิ่มตัวยวดยิ่งของสารก่อนิ่วในปัสสาวะ จึงเกิดผลึกที่ไม่ละลายน้ำขึ้น เช่น แคลเซียมออกซาเลต แคลเซียมฟอสเฟต และยูเรต ผลึกนิ่วที่เกิดขึ้นจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบ ส่งผลให้เซลล์บุภายในไตถูกทำลาย ตำแหน่งถูกทำลายนี้จะเป็นพื้นที่ให้ผลึกนิ่ว
เกาะยึด และรวมกลุ่มกัน เกิดการทับถมของผลึกนิ่วเป็นเวลานานจนกลายเป็นก้อนนิ่วได้ในที่สุด ในคนปกติที่มีสารยับยั้งนิ่วในปัสสาวะสูง
เพียงพอจะสามารถยับยั้งการก่อตัวของผลึกนิ่วได้ โดยสารเหล่านี้จะไปแย่งจับกับสารก่อนิ่ว เช่น ซิเทรตจับกับแคลเซียม หรือแมกนีเซียม
จับกับออกซาเลต ทำให้เกิดเป็นสารที่ละลายน้ำได้ดี และขับออกไปพร้อมกับน้ำปัสสาวะ ทำให้ปริมาณสารก่อนิ่วในปัสสาวะลดลง และ
ไม่สามารถรวมตัวกันเป็นผลึกนิ่วได้ โปรตีนในปัสสาวะหลายชนิดยังทำหน้าที่ป้องกันการก่อผลึกในปัสสาวะ และเมื่อเคลือบที่ผิวผลึก จะช่วยขับผลึกออกไปพร้อมกับปัสสาวะได้ง่ายขึ้น ความผิดปกติของการสังเคราะห์ และการทำงานของโปรตีนยับยั้งนิ่วหลายชนิดเป็น
สาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคนิ่วไต       สรุปเครื่องสลายนิ่ว (ESWL) เป็นเครื่องมือชนิดพิเศษ  ที่มีการนำคลื่นเสียงความถี่สูงกระแทกก้อนนิ่วให้แตกเป็นผงหรือเม็ดเล็กๆ แล้วขับออกจากร่างกายโดยระบบทางเดินของปัสสาวะ ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บปวดน้อยกว่าการผ่าตัด และไม่ต้องนอนรักษาตัว
ในโรงพยาบาลนาน มิติใหม่แห่งการรักษากับวิวัฒนาการใหม่ในการสลายนิ่ว เป็นการรักษานิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะประกอบด้วยไต  ท่อไต  กระเพาะปัสสาวะ  นิ่วสามารถพบไดทุกส่วนของระบบทางเดินปัสสาวะ อาการโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับตำ แหน่งการอุดตันทางเดิน
ปัสสาวะการติดเชื้อ  อาการที่พบคือ  อาการปวด เช่น  ปวดท้องน้อย  ปวดชายโครง  มีไข้  ปัสสาวะมีเลือดปน  ปัสสาวะลำบาก  ปัสสาวะบ่อย  การรักษาขึ้นอยู๋กับขนาดตำแหน่งและการอุดตันทางเดินปัสสาวะ 
 

สาขาที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน โดยทำการตั้งตั้งเครื่องมือแพทย์และให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆของระบบอวัยวะในร่ายกายด้วยเครื่องมือแพทย์ที่มีทันสมัย ผลการตรวจที่ถูกต้องแม่นยำ สะดวก ปลอดภัย และใช้เวลาในการตรวจสั้น พร้อมเปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยหรือผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพ ณ สาขาตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ ดำเนินงานโดยทีมงาน แพทย์ พยาบาล นักรังสีเทคนิค และบุคคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมที่จะให้บริการแก่ท่านตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สะดวกที่ไหน ติดต่อสอบถามหรือเข้ารับบริการได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน


ศูนย์ตรวจวัดแรงดันหลอดเลือด

ศูนย์วัดแรงดันของหลอดเลือด

ABI Center

เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด โดยตรวจสัดแรงดันของหลอดเลือดว่าผิดปกติหรือไม่

ศูนย์ตรวจสุขภาพการนอนหลับ

ศูนย์ตรวจสุขภาพการนอนหลับ

SleepLab Test

เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยทางด้านต่างของระบบสมอง

ศูนย์ตรวจโมบายเอกซเรย์

ให้บริการตรวจเอกซเรย์เคลื่อนที่ผู้ป่วย

ศูนย์ตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์ตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์

CT Scan Center

บริษัทได้ทำการร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ในการติดตั้งและให้บริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ให้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลอื่นบริเวณใกล้เคียง

ติดต่อสอบถามและเข้ารับการตรวจ

ได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน

เปิดให้บริการ 24ชั่วโมงทุกวัน

ศูนย์ตรวจเอ็มอาร์ไอ

ศูนย์ตรวจเอ็มอาร์ไอ 

ศูนย์ตรวจดิจิตอลแมมโมแกรม

ศูนย์ตรวจดิจิตอลแมมโมแกรม

Digital mammogram Center

ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับเต้านมอสทิเช่น โรคมะเร็ง เนื้องอก และถุงนำ้ เป็นการตรวจที่รวดเร็ว แม่นยำ ช่วยให้แพทย์สามารถวิเคราะห์โรคเกี่ยวกับเต้นนมได้ถูกต้องและแม่นยำ

ศูนย์รักษาสลายนิ่ว

ศูนย์สลายนิ่ว

Lithotripsy Center